Nieuws

In en rond onze buurt

Het groen

De begroeiing houdt ieder in onze buurt bezig. De hoge eiken bomen ontnemen de kleine tuinen te veel zon en beletten een hoog rendement van mogelijk aanwezige zonnepanelen.

Het Groen beleidsplan 2016-2021 van de gemeente Midden Drenthe wil hier op inspelen. Dit Groenbeleidsplan is te vinden op de site van de gemeente. Hierin staat per wijk omschreven wat voor plannen er liggen tav het groenbeheer. In deze wijk zal de gemeente na overleg met bewoners een besluit kunnen nemen om enkele bomen in de bestaande bomenrijen te kappen om meer lucht en licht te verkrijgen. Welke bomen in aanmerking komen en wanneer deze actie gestart wordt is mij niet bekend. Misschien is een verzoek tot het kappen bomen een eerste zet in een snel besluit.

Langs de wandelpaden wordt de overhangende gemeentelijke beplanting zo fors dat delen van het pad niet belopen kunnen worden en daardoor overwoekerd worden met gras en onkruiden. In het najaar zal de gemeente daar aandacht aan besteden. Naast het overhangen van gemeentelijk groen, vormt soms ook overhangend particulier groen een probleem. De gemeente zal in voorkomende gevallen de bewoners daarop aanspreken met het verzoek de beplanting terug te snoeien tot op de eigendomsgrens.

Paden/Straten

De slechte staat van het voetpad tussen de lange Schapendrift en de Eursingerweg heeft velen dit jaar bezig gehouden. Door het verlaat weghalen van bladresten zijn in het pad grote gaten gevallen. Helaas is het herstel van het pad veel te laat door de gemeente opgepakt, ondanks herhaalde verzoeken daartoe.

Verder zijn een groot aantal voetpadovergangen over de diverse houtwallen opgeknapt. Ze zijn voorzien van een nieuwe betonnen afscheiding en verlaagd waardoor ze beter toegankelijk is voor mensen met een rollator of scootmobiel. In het pad langs de lange Schapendrift en de toegang tot het speeltuintje liggen nog twee overgangen die in 2017 verwijderd worden en in het pad worden opgenomen. Daarnaast zijn de hofjes aan de Eursingerweg onlangs geheel hertstraat.

Bebording

De gemeente heeft op diverse plaatsen in onze wijk de verkeersborden van voet- en of fietspaden weggehaald en zal deze ook niet terugplaatsen. De gemeente gaat er van uit dat men bekend is met het gebruik van de paden en kan zo de schadepost door het opblazen van de borden tijdens de jaarwisseling beperken.

Plan achter de lange Schapendrift

Het heeft jaren geduurd maar dan heb je ook wat, wordt wel eens gezegd. Dit voorjaar is de gemeente na jaren soebatten eindelijk gestart met de aanleg van het “park” voor de Brinkkamp en achter de Schapendrift. Een park voorzien van een paar vijvers voor opvang en berging van extra hemelwater en ontsloten door een mooi pad. Onderdeel van het plan vormt de aanleg van bloemrijke locaties voor de Brinkkamp en achter de Schapendrift, alsmede de plaatsing van schapenweides. De bloemenweides voldoen in de ogen van vele bewoners nog niet aan de voorgestane verwachtingen. Volgens deskundigen zal eerst na twee tot drie jaren bekeken kunnen worden of de verwachte bloemtooi de omgeving van de Brinkkamp en de Schapendrift zal sieren. De aanleg van de bloemrijke omgeving heeft de bijenvereniging “ Eendracht” doen besluiten tot het plaatsen van een bijenstal nabij het viaduct over de A28. Deze bijenstal zal een educatief doel hebben en dus geen stal worden waar veel bijenkasten komen te staan. In de haakse bocht van het pad met de waterlossing grenzend aan het sportpark Noordwest komt een bijenhotel, dit is een natuurlijke locatie waar bijen zich kunnen nestelen. Zowel op de locaties van het bijenschuur als bij het bijenhotel worden info panelen geplaatst, waarop het wel en wee van de bij wordt uitgelegd. Aan het pad komen twee info borden met uitleg over de vroegere Schapendrift en omgeving. Deze informatie wordt door de cultuurhistorische vereniging Beilen verzorgd.

Voetpad of …?

Velen hebben het pad gevonden als een mooi ommetje in de buurt. Het pad zal volgens de gemeente geen directe aanduiding krijgen van voet/fiets/brom/scootmobielpad. Het is dus een pad waar op verschillende manieren gebruik van gemaakt kan en gaat worden. Ook door de vele hondenbezitters wordt het pad gebruikt. Hoewel de gemeentelijke verordening voorschrijft, honden aangelijnd te houden is dat bij vele honden bezitters nogal eens in de ”bewuste” vergetelheid geraakt.

Wandelroute

Momenteel is de Stichting Welzijn Beilen bezig om het pad op te nemen in het wandelpad “Ommetje Beilen”, lopende vanaf de Palz, Waterwingebied Alting, Noordveen, Plattenkamp, Sportpark Noordwest, Schapendrift. Aan het pad zullen nabij de vijver en het bijenhotel een zitbankje geplaats gaan worden, om de wandelaar een rustpunt te bieden. Op de grens van de schapen- en bloemenweide, langs de geluidswal van de A28 en twee perken in de bloemweide zal dit najaar nog beplanting worden aangebracht. Tevens wordt gekeken naar het verzoek van de bewoners, de deels gedempte sloot tussen de schapen- en bloemenweide watervoerend te maken. Een uitbreiding van de schapenweides met plaatsing van rasters deels achter de woningen met huisnummer 42 tot 48 zal nog dienen plaats te vinden en kan als de finishing touch voor het park worden gezien.

Buurtpreventieteam

De donkere dagen komen er weer aan en zo ook de looprondes van het Preventie team Beilen West. Een verschil met voorgaande jaren is een nieuw inroostersysteem. Werd men eerst centraal ingeroosterd, nu kan de deelnemer van het preventieteam zich zelf inroosteren waardoor naar verwachting afzeggingen minder voor gaan komen. Het team kan zeker nog enkele leden gebruiken. Er wordt slechts twee keer per maand gevraagd om een ronde van ca. 1 uurtje te lopen in één van de sectoren van Beilen West , waaronder ook onze wijk valt. Voor informatie en of opgaaf als nieuw teamlid mag u mij benaderen.

App Gemeente Midden Drenthe

De gemeente Midden Drenthe heeft voor de smartphone een App laten ontwikkelen. U kunt in deze app de volgende zaken zien en doen:

· De inzameldata van de afvalcontainers

· Aanvragen van vergunningen e.d. (omgevingsmeldingen)

· Doorgeven van een melding van bijv. kapotte lantaarnpalen, gaten in paden (eventueel met foto)

Mocht u vragen en of opmerkingen betreffende onze buurt hebben dan mag u mij benaderen en zal ik zorgen dat de informaties op de daarvoor bestemde plaatsen gaat komen.

Lambert Hoving

 


********


Wil je meer lezen over de plannen van de gemeente? Op de website van de gemeente is hier een pagina voor opgezet. www.middendrenthe.nl (project schapendrift).


********

't Beurschap op facebook

De buurtvereniging is ook op Facebook te vinden. Je kan de groep vinden door te zoeken 't Beurschap of klik hier om rechtstreeks naar onze Facebookgroep te gaan. Klik daarna op lid worden.

 

 

 


********